Contact Us

Showroom: Số 487. - Hoang Hoa Tham - Tay Ho - Ha Noi
Tell :024.627.33886 - 097 595 0109 
 Fax : 024.627.33886

Factory :

Northern : Khu Cong Nghiep 2 -  Y Yen - TP. Nam Định 
Southern :  Got Chang hamlet - An Nhon Tay village - Cu Chi district - Ho Chi Minh city -Vietnam